Használati feltételek

I. Általános rendelkezések

1. A jelen Felhasználási Feltételek határozzák meg a recept.studio internetes honlap (a továbbiakban: Honlap) tartalomszolgáltatójának Szabó Istvánné (székhely: Tiszapüspöki, Fő út 101; továbbiakban Szolgáltató) és a Honlapot használó természetes személyek (a továbbiakban: Felhasználó) között a Honlap felhasználása során keletkező jogokat és kötelezettségeket.

2. A Honlap látogatásával és használatával a Felhasználó elfogadja a Felhasználási Feltételeket, valamint az Adatvédelmi Tájékoztatót. A Szolgáltató Adatvédelmi Tájékoztatója a https://recept.studio/page/adatvedelem oldalon érhető el.

3. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult a Felhasználási Feltételeket, valamint az Adatvédelmi Tájékoztatót egyoldalúan módosítani. Ha Ön az Felhasználási Feltételeket nem fogadja el, kérjük, ne használja oldalunkat és ne helyezzen el azon receptet, véleményt, információt, megosztást.

II. Felhasználási Feltételek

1. A Honlap felhasználása a Felhasználó által az alábbi módokon történhet:

a) a Honlap látogatása: ingyenes és személyes adatok megadása nem szükséges,

b) a Honlap használata ( tartalom (pl. receptek) feltöltése, hírlevélre feliratkozás) regisztrációhoz kötött, melynek során a Felhasználó köteles megadni a következő személyes adatokat: név, e-mail cím, felhasználói név, jelszó).

c) a Honlapon hozzászólás közzététele "Disqus" szolgáltatáson keresztül.

2. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Honlapot kizárólag saját kockázatára használja, tudomásul veszi továbbá, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során esetlegesen felmerülő vagyoni vagy nem vagyoni károkért. A Felhasználó köteles minden tőle elvárhatót megtenni személyes adatainak, különösen a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez szükséges jelszó védelmének érdekében. A Felhasználó felelősséggel tartozik minden olyan tevékenységért, mely bejelentkezési azonosítójának, illetve jelszavának felhasználásával valósult meg.

3. A Szolgáltató haladéktalanul értesítést küld a Felhasználónak a felhasználói azonosítóval történő minden jogosulatlan használatról, egyéb visszaélésről.

4. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy minden további értesítés nélkül törölje azon felhasználókat, akik más személy nevével, képmásával, e-mail címével vagy egyéb személyes adatával visszaélnek.

5. A Felhasználó a regisztrációval kötelezettséget vállal arra, hogy az általa szabadon szerkeszthető levéltartalom, valamint a profiljában feltüntetésre kerülő vagy általa közzétett adatok, információk, fotók a Szolgáltató vagy harmadik személy jogát vagy jogos érdekét nem sértik. Abban az esetben, ha a Szolgáltató tudomást szerez a félrevezető azonosító használatáról vagy egyéb visszaélésről, a Szolgáltató jogosult a Felhasználó hozzáférését az ellenőrzési folyamat lezárásáig korlátozni.

6. A Szolgáltató a Honlapon történő regisztrációkor megadott jelszó elfelejtése esetén kizárólag az "elfelejtett jelszó" funkcióval ad lehetőséget a Felhasználónak a jelszó pótlására. Az elfelejtett jelszó pótlásához szükséges a regisztrációnál megadott e-mail cím ismerete. Az elfelejtett jelszó funkció új jelszó megadására ad lehetőséget a Felhasználónak, a régi jelszót a Szolgáltató semmilyen formában nem teszi hozzáférhetővé senki számára.

7. A Felhasználó a felhasználói személyes adatokban bekövetkezett változásokat a felhasználói profil oldalon állíthatja be vagy módosíthatja.

8. A Honlap hírlevelei az azokban található leiratkozás linken keresztül mondhatók le. Leiratkozás esetén az Adatkezelő a hírlevél adatbázisában a Felhasználó személyes adatait törli.

9. A Szolgáltató és annak, partnerei, beszállítói, tanácsadói és ügynökei kizárnak minden felelősséget az elhelyezett információk, anyagok hitelességéért, tartalmáért, teljességéért, jogszerűségéért, megbízhatóságáért, A Szolgáltató kizár minden felelősségét a Felhasználók által tanúsított magatartásért. A Szolgáltató kizárja felelősségét a Felhasználó téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából (pl. név, email cím elírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése) eredő, a Felhasználó vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

10. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a szolgáltatását bármely felhasználó felé megtagadja. A Felhasználó nem módosíthatja a rendszer megjelenését, működését, illetve tilos bármilyen módon beavatkoznia, vagy megzavarnia a Honlap, a szerverek, a Honlaphoz kapcsolódó hálózat működését, továbbá tilos figyelmen kívül hagynia a Honlaphoz kapcsolódó hálózat működésére vonatkozó előírásokat vagy szabályzatban foglaltakat. Az erre vonatkozó kísérletek a honlapról történő kizárást és egyéb jogi következményeket vonhatnak maguk után.

11. Szolgáltató semmilyen megnyilvánulási felületén (honlap, Facebook idővonal, applikáció, kommentek, posztok, közvetlen üzenetek stb.) nem kéri a Felhasználó banki adatait, pin kódját stb. Amennyiben Önhöz ilyen tárgyú üzenet érkezik, akkor kérjük haladéktalanul értesítse a Szolgáltatót.

12 Felhasználói Tartalmak (blog, fórum)

12.1. A felhasználói tartalmak (írások, vélemények, videók, fényképek, ábrák, képek, grafikai és audiovizuális ábrázolások vagy alkotások stb. a továbbiakban. Felhasználói Tartalom) közzététele az erre kialakított felületen keresztül lehetséges. A cikkekhez történő hozzászólás csak közvetlen felhasználó szerver kapcsolattal lehetséges, abba a Felhasználó más számítógépet nem iktathat be.

12.2. Felhasználó tudomásul veszi, hogy Szolgáltató indokolás nélkül jogosult törölni az olyan Felhasználói Tartalmakat, amelyek jogszabályba ütköznek, illetve amelyek Szolgáltató megítélése szerint:

 • közvetve vagy közvetlenül vállalkozást, terméket, szolgáltatást, weboldalt reklámoznak
 • közerkölcsbe ütköznek, tartalmuk nem egyeztethető össze a Szolgáltató vagy a Honlap szellemiségével, profiljával
 • tartalmuk a Szolgáltató üzleti érdekeit közvetlenül, vagy közvetett módon sérti,
 • harmadik személy személyes adatát bármiféle formában közzéteszik;
 • üzleti és/vagy banktitoknak minősülő adatot tartalmaznak;
 • tartalmuk harmadik személy személyiségi jogait sérti;
 • a felhasználást harmadik személy joga akadályozza vagy korlátozza;
 • harmadik személy szellemi alkotásokhoz való jogát illetve védjegy jogosultságát sérti vagy sértheti, különös tekintettel a Szolgáltató szellemi alkotásokhoz fűződő jogaira és védjegyeire;
 • olyan linkeket tartalmaznak, amelyek kártékony weboldalra mutatnak, vagy vírust tartalmaznak
 • tartalmuk jelen Szabályzat rendelkezéseit sérti.

Felhasználó tudomásul veszi továbbá, hogy a Szolgáltató indokolás nélkül jogosult törölni az olyan Felhasználói Tartalmakat, amelyek

 • nagybetűs írásmóddal kerülnek megjelenítésre
 • egymás után több soron keresztül ugyanazon tartalommal kerülnek közzétételre
 • telefonszámot, IP címet, e-mail címet, illegális FTP szervert, webcímet tartalmaznak
 • öncélúan durva, trágár, ízléstelen, alpári hangnemben kerülnek megfogalmazásra
 • más felhasználó élete vagy testi épsége elleni közvetlen fenyegetésére, megfélemlítésére, zaklatására, lealacsonyítására vagy megszégyenítésére irányuló hozzászólásokat, bejegyzéseket, képeket tartalmaznak
 • a témához nem tartozó (off-topik) bejegyzések.

12.3. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha a Szolgáltató a 12.2. pontban foglaltak szerint jár el, kárigényt nem érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben.

12.4. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha a 12.2. pontban foglaltakat megsérti a Szolgáltató jogosult a kommentszekcióból véglegesen kitiltani. Különösen súlyos jogsértés miatti végleges kitiltás esetén a kitiltás meghatározatlan ideig tart. A Felhasználó kommentszekcióból történő kitiltásának jogalapja a Szolgáltató jogos érdeke. Jogos érdek megnevezése: a Honlap megfelelő, jogsértő tartalmaktól mentes működtetéséhez fűződő üzemeltetői érdek. A kitiltást követően a kitiltott Felhasználó személyes adatait a Szolgáltató nem kezeli.

12.5. Szolgáltató jogosult arra, hogy a Felhasználói Tartalmak közzétételére szolgáló webhelyen harmadik személyek hirdetését, illetve saját szolgáltatásait bemutató hirdetést vagy egyéb reklámot helyezzen el.

13. A Szolgáltató kizárja felelősségét a tartalommal való bármely igényérvényesítés esetén, a tartalmat feltöltő Felhasználó a feltöltéssel korlátlan szavatosságot és helytállási kötelezettséget vállal bármely jogszabálysértés vagy egyéb igényérvényesítés miatt eljáró szervektől vagy harmadik személyektől érkező igények esetére, egyben a tartalom feltöltése előtt köteles gondoskodni a tartalom közzétételéhez szükséges minden engedély és jogosultság megszerzéséről.

14. A Szolgáltató a Honlapon közzétett információkat, adatokat, tartalmakat jogosult, ellenőrizni.

15. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató külön értesítés nélkül eltávolítja azon anyagokat, amelyeket jogellenesnek, más személyiségi jogát sértőnek, tisztességtelennek, fenyegetőnek, becsületsértőnek, rágalmazónak, obszcénnek vagy egyébként kifogásolhatónak talál.

III. A Honlap tartalmára vonatkozó szerzői jogok, magáncélú felhasználás, átvétel a .... linken külön olvasható.

IV Moderálási alapelvek

1. Az Alaptörvénynek megfelelően a következő alapelvek szerint moderálja a Szolgáltató a fórumait, illetve a cikkekhez és receptekhez tartozó hozzászólásokat:

 • Szolgáltató felelősséget csak az általa szerkesztett tartalmakért vállal;
 • Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a személyiségi és kisebbségi jogokat, az alkotmányos elveket sértő, illetve az öncélúan durva, trágár, ízléstelen, alpári hangnemben fogalmazott hozzászólásokat törli, amint azok tudomására jutnak;
 • Fenntartja a jogot, hogy a bármely módon jogsértő vagy durva, trágár, ízléstelen,alpári magatartást tanúsító Felhasználók fiókját előzetes értesítés, figyelmeztetés és indokolás nélkül törölje, amint azok tudomásunkra jutnak;
 • Szolgáltató a fórumokat, hozzászólásokat moderálja,

2. Amennyiben ilyen, vagy egyéb vitatható tartalmú hozzászólással találkozik, kérjük, jelezze ezt a info@recept.studio e-mail címen.

4. A Szolgáltató, mint a Honlap tulajdonosa és szolgáltatója kizárja felelősségét a fórum- és egyéb szolgáltatás oldalain a látogatók által elhelyezett üzenetekért és csatolásokért (kép, hang, videó és bármilyen más média). A felelősség az üzenetet és a csatolást elhelyező személyt terheli.

5. A cikkhozzászólás szabályai. A cikkhozzászólás moderált. A Szolgáltató az általa megbízott moderátorokra ruházza a jogot, hogy eltávolítsák azon hozzászólásokat, melyek megítélésük szerint sértik a Felhasználási Feltételekben foglaltakat, megszegik a moderálási alapelveket vagy törvénybe ütköznek. Abban az esetben, ha a moderátorok megítélése szerint a Felhasználó a jelen Felhasználási Feltételekben foglaltakat súlyosan megszegi a moderátorok a felhasználót a II.12.4. pontban foglaltaknak megfelelően a kommentszekcióból kitilthatják. A moderátorok moderálási jogokkal és felelősséggel felruházott felhasználók, csak a moderátoroknak van joguk hozzászólásokat törölni, valamint felhasználókat a kommentszekcióból kitiltani. A moderátorok oly mértékben avatkozhatnak bele a cikkhozzászólás rendszerébe, hogy tevékenységükkel a kulturált kommunikációt segítsék elő. A moderátorok a jelen felhasználási feltételekben foglaltak alapján véleményezik és kezelik a hozzászólásokat. A moderátorok döntik el, hogy mely hozzászólások, illetve annak mely részei ütköznek a jelen Felhasználási Feltételekben foglalt rendelkezésekbe. A Felhasználó kitiltása esetén tájékoztatást kérhet a kitiltás okáról. A Felhasználó tájékoztatás iránti kérelmét az adatkezeles@mediaworks.hu e-mail címre küldheti meg.

V. Szavatosság és felelősség

1. A Szolgáltató nem szavatolja, hogy a Honlapra történő belépés, a Honlap letöltése, vagy a Honlap használata mindenkor zavartalan, megszakításmentes és hibamentes lesz. Úgyszintén nem szavatolja, hogy bármely a honlapon megjelenő, vagy a honlapon keresztül elérhető anyag mindenkor hiba-, vírus-, illetve bármilyen egyéb káros tartalomtól mentes lesz.

2. A Honlap letöltéséből vagy elérhetetlenségéből eredő bármilyen kár megtérítését a Szolgáltató kizárja. A regisztráció során történő adatközlés hiányosságaiért, illetve a hibásan megadott adatokból adódó bármilyen következményért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

3. A Honlapon található külső hivatkozások követésével letöltött tartalom nem áll a Szolgáltató befolyása alatt. Amennyiben azt az arra jogosult kéri, a linket a Szolgáltató törli vagy módosítja.

4. A Honlap hozzászólásaival kapcsolatban valamint a Honlapon megjelenő ajánlatok, hirdetések, tájékoztatók tartalma tekintetében a Szolgáltató minden felelősséget kizár. A Szolgáltató fenntartja a jogot a hozzászólások, illetve felhasználók által beküldött tartalom előzetes értesítés, figyelmeztetés és indokolás nélküli törlésére.

VI. A Felhasználási Feltételek hatálya

1. Jelen Felhasználási Feltételek 2021. március 1. napján lépnek hatályba és határozatlan időre szólnak.

2. A Szolgáltató jogosult a jelen Felhasználási Feltételeket egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató az új szabályzat hatálybalépésével és közzétételével egyidejűleg hirdetménnyel tájékoztatja a felhasználókat a Szabályzat módosításáról. A tájékoztatás tartalmazza a módosítás hatályba lépésének időpontját, a módosított Felhasználási Feltételek elérhetőségét. A Felhasználási Feltételek mindenkor hatályos szövege a recept.studio weboldalon kerül közzétételre

Hírlevél

Iratkozzon fel, hogy e-mailen értesítést kapjon az új receptekről.